Domani

La7D

03:10   I menu' di Benedetta - Piemontese   (50')

04:00   I menu' di Benedetta - Buon libro   (50')

08:40   I menu' di Benedetta - Grandi classici   (60')

09:40   I menu' di Benedetta - 5 ingredienti   (60')

10:40   I menu' di Benedetta - Giovedi' gnocchi   (60')

11:40   I menu' di Benedetta - Menu' da brivido   (60')

12:40   I menu' di Benedetta - Menu' amici miei   (55')

13:35   I menu' di Benedetta - Menu' giorno di pioggia   (55')

Dopodomani

La7D

10:25   I menu' di Benedetta - 30 persone a cena   (60')

11:25   I menu' di Benedetta - Sembra ma non e'   (50')

12:15   I menu' di Benedetta - Menu' toscano   (50')

Martedì 31

La7D

02:40   I menu' di Benedetta - 30 persone a cena   (55')

03:35   I menu' di Benedetta - Sembra ma non e'   (50')

04:25   I menu' di Benedetta - Menu' toscano   (45')

10:25   I menu' di Benedetta - Brasiliano   (60')

11:25   I menu' di Benedetta - Menu' a lume di candela   (50')

12:15   I menu' di Benedetta - Menu' dei campioni   (50')

Mercoledì 01

La7D

02:55   I menu' di Benedetta - Grandi classici   (55')

03:50   I menu' di Benedetta - Brasiliano   (55')

04:45   I menu' di Benedetta - Menu' a lume di candela   (45')

10:25   I menu' di Benedetta - Black&White   (60')

11:25   I menu' di Benedetta - Pranzo dalla nonna   (50')

12:15   I menu' di Benedetta - Quel tocco in piu'   (50')

Temi più ricorrenti

 
Vedi tutti i temi

Cambia canale

 
Vedi tutti i canali televisivi